Privacy

Youston nv hecht veel waarde aan de bescherming van al uw persoonsgegevens en stelt alles in het werk om deze gegevens te vrijwaren van mogelijke datalekken.

In deze privacyverklaring willen we u zo transparant en helder mogelijk informeren over de persoonsgegevens die we bewaren en waarom we deze bewaren. Daarnaast zullen we ook opsommen welke rechten u hebt m.b.t. deze persoonsgegevens.

In elk geval houdt Youston zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder deze van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en types persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • we steeds vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen genomen werden zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Contactinformatie

Youston nv is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hier verwerkt worden. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Youston nv, Mondeolaan 1, 3600 Genk

Tel: +32 89 32 99 60

Email: info@youston.be

Of rechtstreeks via onze functionaris voor gegevensbescherming:

Ines Vandeputte

Tel.: +32 474 86 71 20

Email: i.vandeputte@youston.be

 

Verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens en rechtsgrond voor verwerking

De persoonsgegevens die we van u verzamelen worden enkel gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het contacteren van de medewerker of een familielid in geval van dringende communicatie.
  • voor het opstellen van een geldig arbeidscontract volgens de Belgische wetgeving
  • voor het correct berekenen van het loon en het uitbetalen van het loon
  • voor het voldoen aan de verplichte informatieverschaffing aan de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen worden de volgende persoonsgegevens van u genoteerd, bewaard en gebruikt:

– Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer

– Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

– Gezinsgegevens: aantal kinderen, burgerlijke staat

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de eerder beschreven doeleinden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Youston nv zal uw persoonsgegevens enkel aan een derde partij bezorgen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of voor het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met elk van deze partijen werd een verwerkingsovereenkomst gesloten volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Youston nv maakt gebruik van een derde partij voor

– het ondersteunen van de IT infrastructuur

– het ondersteunen van de personeelsadministratie en het voldoen aan de wettelijke bepalingen voor personeel

Youston nv geeft nooit gegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst gesloten werd tenzij dit wettelijk verplicht is of toegestaan (bv. informatie verlenen aan politie).

Bewaartermijnen

Youston nv bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze werden verstrekt en op grond van wat de wet vereist.

Het personeelsregister, het speciale personeelsregister, de individuele rekening en de eventuele bijlagen (kopies van loonstaten enz.) moeten wettelijk gedurende vijf jaar bewaard worden.

Voor wat het personeelsregister (en het speciale personeelsregister) betreft, begint de bewaartermijn op het moment van de laatst verplichte inschrijving (dit wil zeggen uiterlijk de zevende dag na de datum van uitdiensttreding van de laatste werknemer).

Voor wat de individuele rekening betreft (en de eventuele bijlagen), begint de bewaartermijn van vijf jaar bij het verstrijken van de periode van bijhouden van het document, dit wil zeggen van bij de jaarlijkse afsluiting van de rekening.

Beveiliging van de gegevens

Youston heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– de medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een confidentialiteitsovereenkomst getekend

– de IT infrastructuur wordt extra beveiligd via encryptie, paswoordbeleid, anti virus en anti malware scanners, …

– het bureel waar uw gegevens zich bevinden wordt steeds afgesloten en kan enkel door de operations manager (in geval van nood) en de HR manager geopend worden.

– onze procedures m.b.t. het beschermen van uw persoonsgegevens worden op regelmatige tijdstippen getest.

Uw rechten omtrent uw gegevens

– u heeft het recht om Youston nv te verzoeken om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, rectificatie te vragen van deze gegevens, wissen van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking te vragen. U hebt eveneens het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u Youston nv kan vragen om uw gegevens in een gekend formaat digitaal over te dragen aan een andere partij;
De aanvraag tot inzage van documenten kan u downloaden via onze website (pdf).

– u heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u vermoedt dat Youston nv niet voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Wijziging privacy statement

Youston nv kan zijn privacy statement wijzigen indien dit nodig zou blijken. In dat geval zullen we u een nieuwe privacy statement bezorgen ter ondertekening.